Preskoči Navigaciju

Povraćaj više plaćenih doprinosa

Autor:

Pravo na prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade, ostvaruje osiguranik u tekućoj godini za tekuću godinu. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je da osiguranik ispuni uslov koji se ogleda u tome da plaćeni doprinosi na osnovicu koju čini ugovorena naknada koja zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovama, dostiže iznos najveće godišnje osnovice za obračun i plaćanje doprinosa. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu iznosi 6.004.320 dinara, utvrđuje se u skladu sa Zakonom.

S obzirom na to da kod isplate zarada postoji najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa, a kod ugovorenih naknada (npr. naknada direktora, naknada po osnovu Ugovora o delu itd.) ne postoji obračun na najvišu mesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa, moguće je tražiti od Poreske uprave prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknada kada se dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice.

Zahtev za prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda PIO.

Zahtev se ne može podneti u slobodnoj formi, već se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac 3), koji predstavlja sastavni deo Pravilnika.

Uz zahtev se podnosi potvrda poslodavca, odnosno drugog isplatioca, o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao i osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu po odbitku, na Obrascu 4, koji je sastavni deo Pravilnika, kao i uverenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini plaćenog doprinosa po rešenju, ukoliko je obveznik platio doprinose koji se utvrđuju na taj način. U ovom slučaju poslodavac, odnosno isplatilac prihoda, potvrdu izdaje na obrascu koji je propisan Pravilnikom, a ne na obrascu PPP PO.

Ako osiguranik ne podnese zahtev u toku tekuće godine, postoji mogućnost da traži povrat više plaćenih doprinosa za prethodnu godinu.

Zahtev za povrat više plaćenih socijalnih doprinosa na teret zaposlenog se može podneti u roku od 5 godina. Zastarelost obaveze počinje da teče od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je obveznik ostvario pravo na povrat više plaćenih doprinosa.

Odredbom člana 66. stav 1. Zakona propisano je da obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenih iznosa doprinosa, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 43. Zakona) čini zbir iznosa 12 mesečnih osnovica iz člana 42. ovog Zakona. Iznos najviše gidišnje osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Dakle, ukoliko RECIMO zaposleni ostvaruje zaradu koja svakog meseca prelazi iznos najviše mesečne osnovice, i ukoliko ostvaruje dodatni prihod (dodatna zarada, naknada, samostalna delatnost, freelance itd), ostvaruje pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za doprinose plaćene po osnovu tih naknada.

Zahtev za povraćaj doprinosa se može podneti po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na osnovu podataka unetih u matičnu evidenciju organizacije nadležne za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) i na osnovu potvrda isplatilaca prihoda o visini osnovice doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenju.

Detaljnije o proceduri podnošenja zahteva za povraćaj više plaćenih doprinosa možete pročitati u Pravilniku.

Izvor: AKTIVA sistem
Autori: Svetlana Ergić, Marko Šukara

Napomena

Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i autor stranice ne preuzimaju odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve objavljene informacije su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Spremni da počnemo?

Zakažite Uvodni Sastanak

Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)

Putem Poziva

Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!

Kontaktirajte Naslednik
Pozovite Naslednik
+381 65/904 31 08

Putem Forme

Popunite uvodnu formu i očekujte naš poziv uskoro!

Popunite Formu
Kompletna Računovodstvena Podrška
Sveobuhvatno Poslovno Savetovanje
Potpuna Digitalna Transformacija
Loader