Ugovori

Ugovor o asignaciji

Ugovor o cesiji

Ugovor o kompenzaciji

Ugovor o pozajmici - preduzeća preduzeću

Ugovor o pozajmici - preduzeće i fizičko lice

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija

Ugovor o prodaji robe

Ugovor o računovodstvenim uslugama

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji

Ugovor o pružanju savetodavnih usluga (Ugovor o konsaltingu)

Ugovor o građenju

Ugovor o prodaji robe

Ugovor o prodaji robe na rate

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Ugovor o koriscenju privatnog automobila u sluzbene svrhe

Propisi

Zakoni

Zakon o PDV-u

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o radu

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o volontiranju

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji_ Redakcijski precisceni tekst Mfin-2

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u odredjenim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama ZPPPA

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o mirovanju i otpisu duga za obavezno zdravstveno osiguranje

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o elektronskom dokumentu

Novi zakon o privrednim društvima

Stari zakon o privrednim društvima

Zakon o izvršenju i obezđedenju

Zakon o računovodstvu i reviziji

Zakon o klasifikaciji delatnosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o trgovini

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o elektronskom fakturisanju

Pod Zakonski Akt

Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur i lom) na koji se placa akciza

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Uredba o blizim uslovima za odlaganje placanja poreskog duga

Pravilnik o nacinu pracenja izvrsavanja obaveze zaposljavanja osoba sa invaliditetom i nacinu dokazivanja izvrsenja te obaveze

ZPPA-Objasnjenje u vezi mogucnosti odlaganja placanja dugovanja poreza najvise do 60 rata

Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashodi

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu VAN DOHVATA RUKE primenjuju kod utvrdjivanja cene transakcija medju povezanim licima

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihode koji se oporezuju porezom po odbitku

Odluka o članarini za Privrednu komoru Srbije

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške za održavanje likvidnosti za vreme epidemije COVID19

Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći otklanjanje posledica COVID-19

Uredbao_uslovima i kriterijumima drzavne pomoći otklanjanja poremećaja u privredi COVID19

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektim i privatnom sektoru u novčanoj pomoći gradjanima

Program finansijske podrške za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Obrasci

Lokalna Samouprava

Obrazac P-EKO - Prijava naknada za zastitu zivotne sredine

Obrazac P-KT - Prijava komunalne takse Beograd

EKO Obrazac

Obracun naknade zarade

OZ-07

OZ-10

Poreske Prijave - Porez na Imovinu

Obrazac PPI-1 sa prilozima

Obrazac PPI-2

Obrazac PPI-3

Obrazac PPI-4

Ostvarivanje Prava na Finansijsku Podrsku Porodici sa Decom

Obrazac NZ-ND - Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva radi nege deteta

Obrazac NZ-PND - Zahtev za naknadu za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Obrazac NZ-PO - Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva

Obrazac NZ-POND - Zahtev za naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Potvrda o visini osnovice za poslednjih 18, odnosno 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta

Obrazac ON-PND - Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

Obrazac ON-RND - Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

Obrazac RD-1-S-M -Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin

Obrazac RD-1 - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke

Obrazac RD-2-S-O - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin

Obrazac RD-2 - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

Obrazac DD-1 - Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Obrazac DD-1a - Podaci o drugim članovima porodice

Obrazac DD-1b - Podaci o deci na starateljstvu

Obrazac DBS - Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama za mesec

Obrazac NT-PU-DBRS - Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja

Obrazac NT-PU-DSRI - Zahtev za priznavanje prava na naknadu predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

Obrazac DSRI - Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom u predškolskim ustanovama za mesec

Obrazac NT-PU-DNSP - Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoć

Obrazac DNSP - Izveštaj o boravku dece korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskim ustanovama za mesec

Račun

Obavestenje o članarinama za udruzenja

Račun - zaduženje_članarine - udruzenja

Otkupni list - priznanica

Otkupni_list - Poljoprivreda - BEZ_PDV

Otkupni_list - Poljoprivreda - PDV

Otkupni_list - Sekundarne_sirovine

Otkupni_list - ostala_roba

Otpremnica za dobra - robu

Otpremnica-roba

Racun za izvoz dobara i usluga - oslobodjeno PDV-a

Račun-INVOICE-EXPORT-EUR

Račun-INVOICE-EXPORT-USD

Racun za obveznike PDV-a

Račun-PDV-roba

Račun-PDV-roba-konačan

Račun-PDV-usluge

Račun-PDV-usluge-konačan

Račun-PDV-GRAĐEVINA-kumulativne_situacije

Račun-PDV-GRAĐEVINA-pojedinačne_situacije

Račun-PDV-GRAĐEVINA-REKAPITULACIJA

Racuni za male poreske obveznike koji nisu u sistemu PDV-a po clanu 33. Zakona o PDV-u

Račun-BEZ_PDV-roba

Račun-BEZ_PDV-usluge

Račun-roba-Paušal

Račun-usluge-Paušal

Račun-BEZ_PDV-GRADJEVINA-kumulativ

Račun-BEZ_PDV-GRADJEVINA-pojedinacni

Refakcije akcize na derivate nafte i biotečnosti

Obrazac REF-ETE - Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona o akcizama

Obrazac REF-ETEa - Refakcija na derivate koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - plaćeni racuni

Obrazac REF-ETEb - Refakcija na derivate koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - carinska dokumenta

Obrazac REF-I - Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe

Obrazac REF-Ia - Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima

Obrazac PEF-Ib - Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata

Here's a dismissible notice for cookies notices etc.
Dismiss